Vákuová strecha PROTAN

Princíp podtlakového kotvenia izolačných pásov je založený na poznatkoch o pôsobení vetrov na strešných konštrukciách. V rohových a okrajových oblastiach, kde pôsobí saním, sa tieto sacie sily využívajú k podtlakovému kotveniu hydroizolácie prostredníctvom vákuových ventilov umiestnených v izolácii. Vákuový ventil je kovový valec so špeciálne tvarovanou hlavicou. Jednosmerné prúdenie vzduchu zabezpečuje vložka z EPS, na ktorej je ukotvená pohyblivá EPDM membrána. Tá zaistí možnosť prúdenia vzduchu zo strešného súvrstvia von, ale nie dovnútra. Tým je podtlak zabezpečený. Systém funguje po celú dobu životnosti tak, že vytvorený podtlak prisáva fóliu k podkladu a čím väčšie je sanie vetra, tým väčšou silou je fólia vzniknutým podtlakom kovená.

V súvrství dochádza k pohybu vzduchu smerom von a ten odvádza aj prípadnú vlhkosť vyskytujúcu sa pod hydroizoláciou. V novostavbách zabudovanú vlhkosť z mokrých procesov, v rekonštruovaných skladbách zasa zabudovanú vlhkosť z dlhoročných zatekaní. Vlhkosť nie je odkázaná iba na difúziu PVC fólie Protan s veľmi nízkym difúznym odporom. Konštrukcia sa vysušuje rýchlejšie a vlhkosť nespôsobuje hnilobné procesy alebo vysychanie do vnútorných priestorov.

 

     

Meranie a umiestnenie vákuových ventilov:

Všetky váukovo kotvené strechy musia byť vypočítané firmou Protan, resp. vyškolenými odborníkmi oprávnenými navrhovať tento typ izolácie striech. Na klasickej plochej streche sú montované vždy 2 vákuové ventily v každom rohu, ako na vnútorných tak aj na vonkajších rohoch. Na strešnom okraji susediacom s vyššou priľahlou budovou nie je montáž ventilov bezpodmienečne potrebná. Na šikmých, oblúkových či inak zakrivených strechách je zaťaženie účinkami vetrov iné. tu musia byť ventily namontované na každej strane hrebeňa strechy. Na strechách, ktoré sú tvorené z rôznych tvarov striech sa rozhoduje každý prípad individuálne či je strecha vhodná na vákuové kotvenie.

Pre umiestnenie ventilov je potrebné zohľadniť veľa faktorov ako napríklad:

 • okolitá krajina, ktorá budovu obklopuje
 • tvar a výška budovy
 • tvar strechy
 • tvar okraja strechy, výšku a presahy
 • vystupujúce stavebné časti a rôzne inštalácie na plochej streche

Funkčnosť vákuového systému kotvenia musia byť splnené a dodržané nasledovné zásady:

 • vzduchotesnoť podkladu
 • dodržanie technologického postupu
 • fólia vzduchotesne uzatvorená okolo obvodu atík, stien, prestupov, vtokov atd.
 • osadenie vákuových ventilov podla technicky spracovaného podkladu a skontorlované zástupcom firmy Protan

Dôvodom použitia vákuového systému kotvenia je jeho spoľahlivosť vďaka technickej kvalite aj ekonomická stránka. Používa sa všade tam, kde nie je možné hydroizoláciu kotviť z dôvodov chýbajúcej, alebo problémovej nosnej vrstvy, do ktorej je potrebné kotviť. Ide o rekonštrukcie premáčaných striech s rozpadnutou betónovou mazaninou, so spádmi vytvorenými násypmi a nosnou vrstvou hlboko v súvrství, kotvenia do rebríkových panelov atď. Vákuové kotvenie sa využíva ďalej tam kde nie je vítané perforovanie parotesnej zábrany, napríklad na strechách nad bazénmi. Druhá oblasť vhodného použitia je na objektoch, kde nie je možné hydroizoláciu kotviť, ale ani zo statických dôvodov zaťažiť. V dnešnej dobe prichádzajú do úvahy aj objekty, ktoré sa už bežne zatepľujú hrubou vrstvou tepelnej izolácie a kotvenie je náročné aj drahé vzhľadom k dĺžke kotiev. Ekonomická stránka je v uvedených prípadoch v dnešnej dobe zaujímavým aspektom.

 

Výhody vákuového systému Protan:

 • vhodné riešenie v prípade neúnosného podkladu
 • rýchla a efektívna montáž
 • odpadá hlučnosť, nevŕta sa
 • nepreforuje sa podklad a teda nemôže zatiecť v priebehu montáže
 • neperforuje sa parotesná zábrana
 • spoľahlivé riešenie nezávislé na sile vetra